“Connection – not correction”

Useimmat asiakkaat löytävät avun nykyisen hyvinvointijärjestelmämme kautta. Monia palveluita samanaikaisesti tarvitsevien asiakkaiden auttaminen on kuitenkin vaikeampaa ja nämä asiakkaat kerryttävät valtaosan palvelukustannuksista.

Vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden tukemisessa hyvä ja luottamuksellinen suhde on ehdoton edellytys. Asiakasta määrittävät diagnoosit ja alistuminen standardihoitoihin eivät saa olla etusijalla.

Palvelut tulee toteuttaa asiakkaan tavoitteita tukien ja toimivaa arkea vahvistaen. Toipuminen rakentuu voimavarojen hyödyntämiseen ja asiakkaan oman verkoston tukeen.

Tarjoan vuorovaikutteisia luentoja, koulutuksia, konsultointeja ja työnohjauksia.

Osaamisen alueitani ovat Palveluohjaus ja sen menestystekijät, Kohtaaminen ja hyvän suhteen rakentaminen, ADHD – stigmasta vahvuuksien rakentamiseen sekä muut asiakaslähtöisyyden teemat.

Sauli Suominen henkilökuva

”Tulevaisuudessa kukaan ei jää yksin. Jokaisella on toinen, jonka kautta kokee tulevansa kuulluksi, jolle uskaltaa ilmaista unelmansa ja joka auttaa pienistä askeleista koostuvan hyvän polun rakentamisessa.

Jokaisessa ihmisessä on siemen hyvään kehitykseen. Ketään ei jätetä kuuluisi olla suomalaisen hyvinvointipolitiikan johtoajatus. Jokaisella tulisi olla oikeus hyvään yhteistyösuhteeseen, tulemaan huomioiduksi hyvien ja toimivien puoliensa kautta ja kuulua yhteisöön, jossa hänet hyväksytään.

Hyvinvointipalvelujen ongelmia ovat järjestelmäkeskeinen toimintatapa, fokusointi yksilöön ja ongelmakeskeisyys. Hoidon ja tuen tulisi kuitenkin tapahtua lähellä asiakkaan arkea, tukea läheisiä ja yksityistä verkostoa ja toimia voimavaroja vahvistavasti. Vain näin voidaan tukea niitä harvalukuisia asiakkaita, jotka kerryttävät valtaosan palvelukustannuksista.

”Toiminnassani haluan tehdä yhteistyötä toimijoiden ja yksilöiden kanssa, joiden arvopohja on asiakaslähtöisessä ajattelussa. Toteutan tätä interaktiivisten ja käytännönläheisten luentojen, työnohjauksen eri muotojen sekä konsultoinnin ja ohjauksen erilaisin keinoin. Asiantuntijuuden alueet ovat Monialainen palveluohjaus, Kohtaaminen vaativassa asiakastyössä sekä neuropsykiatria, erityisesti ADHD.

Ajankohtaista:

  • Videossa ehdotetaan kymmenen parannusta asiakstyöhön sosiaali- ja terveydenhuollossa.

  • Esityksessäni esittelen käsitteitä häiriökysyntä ja järjestelmähäiriö ja niiden merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

  • Palveluohjauksen perusta on aina sama – asiakasryhmästä riippumatta. Erilaiset asiakasryhmät tuovat kuitenkin työhön omat haasteensa ja painotuksensa. Ikääntyessä ihmisen toimintakyvyn varakapasiteetti pienenee ja erilaiset kriisit johtavat nopeasti turvattomuuden ja epävarmuuden tunteen lisääntymiseen. Turvattomuuden ja epävarmuuden tunne saattavat pidentyessään johtaa masennukseen ja eristäytymiseen ja kohonneeseen laitoshoidon tarpeeseen. Palveluohjaaja joutuu ikääntynyttä asiakasta kohdatessaan haasteen eteen. Miten varmistaa,…